Regulamin korzystania z apartamentu

W celu zapewnienia Państwu udanego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem określającym zasady świadczenia usług przez Black Apart

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w apartamentach Black Apart. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie podpisanej na karcie meldunkowej, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem lub Zameldowanym.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji oraz w każdym apartamencie należącym do Black Apart.

Warunki rezerwacji

Rezerwacji apartamentu Klient może dokonać:

 1. bezpośrednio pod numerem telefonu +48 609475033,  mailowo na adres: blackapart@interia.pl na stronie internetowej www.blackapart.pl oraz www.lesna10.pl oraz www.palactatrzanski.pl
 2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku: 
  • 30% całkowitej wartości rezerwacji do 24h od dokonania rezerwacji
  • 14 dni przed przyjazdem wymagane jest  100% wpłaty wartości rezerwacji
  • jeżeli gość chciałby otrzymać FV na firmę konieczne jest zgłoszenie chęci otrzymania FV w dniu dokonywania rezerwacji
  • w dniu przyjazdu zostanie pobrana opłata serwisowa za sprzątanie w kwocie 200 zł
  • wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku nie wykorzystania lub odwołania pobytu
 3. Brak wpłaty zadatku w ciągu 24 godzin skutkuje anulacja rezerwacji. W przypadku zmian w rezerwacji, niepojawienia się Klienta lub anulacji rezerwacji przedpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową lub sms.

Zameldowanie

 1. Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości, podpisanie karty meldunkowej oraz uregulowanie całej należności za pobyt. Black Apart zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości bądź nie chce okazać dokumentu,
  • odmawia podpisania karty meldunkowej,
  • odmawia wniesienia kaucji zabezpieczającej,
  • znajduje się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Black Apart. W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zadatku nie są zwracane.
 2. W momencie zameldowania całkowita opłata za pobyt musi zostać uregulowana. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie
 3. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Black Apart zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

Doba hotelowa

 1. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z Black Apart.

Zasady użytkowania apartamentów

 1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
 2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 200 PLN za każdą osobę za dobę.
 3. Pobyt dzieci do lat 2 na obecnych łóżkach w apartamentach Black Apart jest bezpłatny.
 4. Black Apart nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w apartamentach. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych .
 5. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych . Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji apartamentu w wysokości 500PLN.
 6. Black Apart nie akceptuje zwięrząt
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione.
 8. Cisza nocna obowiązuje bezwzględnie od godz. 22.00 do 6.00. Black Apart ma prawo nałożyć na Klienta karę pieniężną w wysokości 500 PLN w stwierdzonych przypadkach zakłócenia ciszy nocnej.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 604-499-718 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 10. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 11. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Black Apart (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 12. Przy każdorazowym wyjściu z udostępnionego przez Black Apart obiektu Klienci zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz drzwi apartamentu na klucz.
 13. Black Apart może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.

Wymeldowanie

 1. Zdanie klucza odbywa się osobiście. W przypadku zgubienia kluczy bądź karty magnetycznej do apartamentu, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie obsługę budynku  oraz uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN (zgubienie kluczy lub zgubienie karty magnetycznej).
 2. Przedmioty pozostawione przez Klienta w apartamencie  będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, potem zostaną zutylizowane. Black Apart nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 3. Black Apart nie wysyła rzeczy pozostawionych przez klientów w apartamentach. 

Odpowiedzialność

 1. Klient, zwany również zameldowanym ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe w określonym na karcie meldunkowej czasie wynajmu apartamentu. W przypadku wyrządzenia uszkodzeń o których mowa powyżej Zameldowany zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Black Apart dostosowania się do żądań Black Apart, a w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 2. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Klientów, Black Apart zastrzega sobie prawo do zatrzymania wniesionej kaucji zabezpieczającej lub obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
 3. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności, w tym kar uwzględnionych w niniejszym Regulaminie, Black Apart zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej w rezerwacji bądź zatrzymania depozytu wniesionego na poczet kaucji zabezpieczającej.

Postanowienia końcowe

 1. Dokonując rezerwacji w Black Apart , Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Black Apart oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
 2. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.
 3. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112